Pracę konkursową należy zapisać na płycie CD i wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnika przesłać w zaklejonej kopercie na adres:


Dział Nauczania
Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Zobaczyć Matematykę”

 

Termin przyjmowania prac upływa 14 lutego 2017 r. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.