Pracę konkursową wraz z wydrukowaną i wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnika w zaklejonej kopercie należy wysłać na adres:


Dział Nauczania
Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Zobaczyć Matematykę”

 

Termin przyjmowania prac upływa 28 lutego 2018 r. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.